Końskie – wielkanocne jaja 1917 w bardzo ważnym kontekście

Końskie, dnia 4 kwietnia 1917 roku. Zarządzenie … Farbowanie jaj kurzych jako też handel takimi jajami (wielkanocnemi tzw. pisankami) wzbronione jest aż do dalszego zarządzenia.

Podając treść zarządzenia z dnia 4 kwietnia 1917 roku można sobie żartować z zakazu farbowania jaj kurzych i handlu nimi. Musiał być to ważny problem, że władze wydały takie zarządzenie. Wyjaśnienie wydaje się chyba prozaiczne: W toku przedłużającej się wojny Austro-Węgry coraz częściej odczuwały problemy z jej finansowaniem. Dlatego też władze okupacyjne nie tylko ściągały kontyngenty żywnościowe z okupowanych terenów, ale również surowce wtórne. I dalej: W lutym 1917 roku w Opocznie wystąpiły problemy z zaopatrzeniem. Między 1 a 12 lutego sprowadzono kompanię marszową 110 pp w celu ściągania kontyngentu żywnościowego z gmin: Rusinów, Skrzyńsko, Goździków i Krzczonów. Dnia 18 lutego Obwodowa Komisja Aprowizacyjna ogłosiła zmniejszenie przydziałów chleba, ponieważ powiat otrzymywał tylko 7 i pół wagonów mąki w porównaniu z 20 wagonami z poprzedniego miesiąca… Zapewne podobna sytuacja była w powiecie koneckim.

Zarządzenie

Na podstawie rozporządzenia c. i k. Gubernatorstwa oraz po myśli §4 ustęp 2 i 9 rozporządzenia Głównej Komendy armii z 11 czerwca 1916 r. i c. i k. Komendy obwodowej w Końskich Nr 3363/r z dnia 30.03.1917 zarządza się: Farbowanie jaj kurzych jako też handel takimi jajami (wielkanocnemi tzw. pisankami) wzbronione jest aż do dalszego zarządzenia. Przekroczenie tego zakazu karane będzie po myśli §10 wspomnianego rozporządzenia Głównej Komendy armii.

Końskie, dnia 4 kwietnia 1917 roku
Burmistrz Królikiewicz

Końskie dnia 24 października 1916 roku. Ogłoszenie ... zakazuje się zwyczajnego oświetlania grobów w dniach 2 listopada b.r. to jest w „Dzień zaduszny” i „Wszystkich świętych”

Wcześniejsze ogłoszenie z dnia 24 października 1916 roku pokazuje jak austriacki okupant głęboko ingerował w codzienne życie ludności. Zakaz oświetlania grobów świecami to prawdziwe kuriozum:

Ogłoszenie

Wskutek rozporzadzenia c. i k. General Gubernatorstwa z 18 października b.r. […] Komendy obwodowej z Końskich z 22 b.m. […] zakazuje się zwyczajnego oświetlania grobów w dniach 2 listopada b.r. to jest w „Dzień zaduszny” i „Wszystkich świętych”, a to z powodu wielkiego braku świec.

Niezastosowanie się do powyższego będzie surowo karane.
Końskie dnia 24 października 1916 roku
Burmistrz Królikiewicz

Bibliografia
– Dokumenty (wspaniały zestaw) przekazane do Muzeum Regionalnego PTTK w Końskich (dodam, że muzeum od 7.10.2009 r. – na uchodźstwie) przez panią Małgorzatę Malanowicz,
– Paweł Budziński, Historia działań wojennych 1914-18 w regionie opoczyńskim w Opoczno. Studia i szkice, Kielce 2003.