Przedziwna historia wozu strażackiego fotografiami pisana. Ruda Maleniecka 1942-45

Jesień 1941 lub lato 1942, Ruda Maleniecka k. Końskich.
Wóz bojowy straży na tle strażnicy (remizy), za kierownicą komendant Stefan Firkowski. Wóz został przerobiony przez polskich fachowców z odkupionego od Niemców, po wybuchu wojny z ZSRR, samochodu ciężarowego ZIS-5, następnie zarekwirowany wraz z wyposażeniem, przez wojsko radzieckie jako mienie poniemieckie i wywieziony w 1945 r. Fotografia ze zbiorów Ireneusza Górskiego i Ryszarda Cichońskiego.

Dwanaście fotografii tej ciekawej historii wozu strażackiego zostało przedstawionych po raz pierwszy przez Ośrodek Karta. Dzięki uprzejmości pp. Ireneusza Górskiego (Warszawa) i Ryszarda Cichońskiego (Końskie) udostępniam czytelnikom strony konskie… nieco większą ilość fotografii dotyczącą tego tematu. Wykorzystałem jednocześnie opisy podane wraz z fotografiami przez Ośrodek Karta. Dokonałem niezbędnych skrótów, zaś niektóre opisy poszerzyłem. Biogram Stefana Firkowskiego – znajduje się w opracowaniu; na podstawie wywiadu, którego udzielił Ireneusz Górski, pomocnych uzupełnień Ryszarda Cichońskiego, Wojciecha Zawadzkiego i Jana Zbigniewa Wroniszewskiego.

KW

Stefan Firkowski (ur. 10.04.1907 – 23.09.1943) – był sekretarzem gminy i komendantem Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudzie Malenieckiej k. Końskich. St. Firkowski był inicjatorem i organizatorem powstania Ochotniczej Straży Pożarnej, budowy strażnicy (remizy) około 1931 r. i zakupienia sprzętu ze składek społecznych. W 1941 r., po wybuchu wojny między Niemcami a ZSRR, za pieniądze społeczne i gminy zakupił samochód ciężarowy typu ZIS-5 i po przerobieniu wyposażył wiejski oddział Straży w wóz strażacki. Był to jedyny przypadek zgody Niemców w Generalnym Gubernatorstwie na odsprzedaż samochodu i przystosowania go do celów pożarniczych. Zakup był możliwy po uruchomieniu kontaktów przez szwagra Stefana Firkowskiego – Wacława Górskiego (współpracownika wywiadu AK) zamieszkałego w Warszawie z odpowiednimi władzami upłynniającymi mienie uzyskane w wyniku napaści na Związek Radziecki.
…Wiosną 1941 r. powołana została w Rudzie Malenieckiej grupa Związku Odwetu, zakonspirowana w drużynie Stefana Firkowskiego, składająca się z członków Ochotniczej Straży Pożarnej, której Firkowski był komendantem. Po utworzeniu w listopadzie 1942 r. obwodowego Kedywu grupa ZO stała się lokalnym patrolem dywersyjnym… (Jan Zbigniew Wroniszewski, Konspiracja konecka 1939-45, Końskie 2007)
Wydany przez konfidenta Gestapo został zamordowany w 1943 r. wraz z pięcioma członkami Ochotniczej Straży Pożarnej za działalność w podziemiu, jako dowódca stacjonarnego oddziału partyzanckiego. Tablicę upamiętniającą ich œśmierć umieszczono na œścianie budynku remizy.
Fotografia ze zbiorów Ireneusza Górskiego i Ryszarda Cichońskiego.

Jesień 1941 lub lato 1942, Ruda Maleniecka k. Końskich.
Przedstawienie Kreislandwirtowi planu ćwiczeń podczas uroczystości poświęcenia wozu bojowego.
Fotografia ze zbiorów Ireneusza Górskiego i Ryszarda Cichońskiego.

Jesień 1941 lub lato 1942, Ruda Maleniecka k. Końskich.
Składanie meldunku okupacyjnym władzom niemieckim podczas uroczystości w Rudzie Malenieckiej. Tyłem w mundurze komendant Ochotniczej Straży Pożarnej Stefan Firkowski, 
przodem drugi od lewej starosta Fitting.
Fotografia ze zbiorów Ireneusza Górskiego i Ryszarda Cichońskiego.

Jesień 1941 lub lato 1942, Ruda Maleniecka k. Końskich. 
Poświęcenie wozu bojowego Ochotniczej Straży Pożarnej.
Fotografia ze zbiorów Ireneusza Górskiego i Ryszarda Cichońskiego.

Jesień 1941 lub lato 1942, Ruda Maleniecka k. Końskich.
Wóz bojowy Ochotniczej Straży Pożarnej Ruda Maleniecka w dniu przekazania do eksploatacji. Wóz został przerobiony przez polskich fachowców z odkupionego od Niemców, po wybuchu wojny z ZSRR, samochodu ciężarowego ZIS-5, następnie zarekwirowany wraz z wyposażeniem, przez wojsko radzieckie jako mienie poniemieckie i wywieziony w 1945r.
Fotografia ze zbiorów Ireneusza Górskiego i Ryszarda Cichońskiego.

Jesień 1941 lub lato 1942, Ruda Maleniecka k. Końskich.
Ćwiczenia z wykorzystaniem motopompy, prądownicy i strumienia wodnego. W tle stary budynek gminy zniszczony podczas działań wojennych 1945 r.
Fotografia ze zbiorów Ireneusza Górskiego i Ryszarda Cichońskiego.

Jesień 1941 lub lato1942, Ruda Maleniecka k. Końskich.
Pożegnanie po uroczystości przekazania wozu bojowego dla miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej, przodem w kapeluszu starosta konecki Kreislandwirt Eduard Fitting (zlikwidowany z wyroku AK w Gawrońcu koło Modliszewic 28.05.1944).
Fotografia ze zbiorów Ireneusza Górskiego i Ryszarda Cichońskiego.