Zygmunt Kwietniewski

Zygmunt Kwietniewski. Legitymacja Związku Strzeleckiego, Kielce 1933 r. - oddziałowy, komendant oddziału, przydział Bodzentyn. Fot. udostępniła Marzena Kwietniewska-Cisak

Urodził się 18 listopada 1905 roku w Bodzentynie. Był synem Józefa i Antoniny. Posiadał wykształcenie średnie. Ukończył seminarium nauczycielskie. W okresie od 4 lipca 1933 roku do września 1948 pracował w Urzędzie Skarbowym w Końskich, później e Cechu Rzemiosł Różnych w Skarżysku-Kamiennej jako jego kierownik. Już w 1925 r. podczas pobytu w Bodzentynie prowadził koło Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego. Do oddziału PTTK w Końskich wstąpił 24 lipca 1971 r. Dwa lata później został członkiem oddziałowej Komisji Opieki nad Zabytkami i Ochrony Przyrody, a w 1978 – jej przewodniczącym.

Zygmunt Kwietniewski z żoną Leokadią. Fot. Końskie około 1939 r. Fot. udostępniła Marzena Kwietniewska-Cisak
Wspólnie z żoną Leokadią angażował się w dzieło ratowania zdewastowanych po wojnie zabytków architektury i historycznych grobów powstańców z 1863 roku. Zdobył uprawnienia społecznego opiekuna zabytków. Był członkiem Komisji Inwentaryzacji Krajoznawczej przy koneckim oddziale PTTK. Sporządzał karty ewidencyjne cmentarzy w rejonie Końskich. Własnoręcznie wyremontował zabytkową kapliczkę w zespole pałacowym. Po odnalezieniu zaginionego podczas wojny pomnika Tadeusza Kościuszki usilnie zabiegał o jego rekonstrukcję. Zrealizował swój cel w 1980 roku. Pomnik został posadowiony w miejscu wskazanym przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i ponownie odsłonięty. Przyczynił się do zabezpieczenia kunsztownych zabytkowych wazonów w bramach parkowych. Zabiegał też u władz samorządowych wszystkich szczebli o podjęcie prac zabezpieczających i remontowych przy innych koneckich zabytkach. Uczestniczył w gromadzeniu eksponatów do Regionalnej Izby Pamięci przy PTTK w latach 1978-87. Organizował autokarowe wycieczki krajoznawcze dla czonków komisji oraz sympozja, szkolenia i prelekcje na temat dóbr kultury i tradycji ludowej na ziemi koneckiej. Ostatnie lata swojego życia poświęcił na aktywną działalność w Polskim Związku Pszczelarskim. Za pracę społeczną był wielokrotnie wyróżniony, między innymi odznaką Za Zasługi dla Kielecczyzny (1972), Złotą Honorową Odznaką PTTK (1980), odznaką polskiego Związku Pszczelarskiego, odznaką Za Zasługi dla Izby Rzemieślniczej w Kielcach, medalem Za Zasługi dla PTTK Województwa Kieleckiego (1985). Zmarł 16 lutego 1990 roku w Końskich i tam spoczywa z żoną w rodzinnym grobowcu na cmentarzu parafialnym.

Wojciech Pasek
[biogram pochodzi z książki pod redakcją Andrzeja Rembalskiego
Słownik biograficzny krajoznawców kielecczyzny, Kielce 2008]