Marszałek Józef Piłsudski honorowym obywatelem miasta Końskie. Uchwała nr 31 Rady Miasta z dnia 29.04.1935

Pierwsza i ostatnia strona protokółu Rady Miasta Końskie z dnia 29 kwietnia 1935 - odpis. Kopia w kolekcji KW

Pierwsza i ostatnia strona protokółu Rady Miasta Końskie z dnia 29 kwietnia 1935 – odpis. 
Kopia w kolekcji KW

Protokół 5 nadzwyczajnego uroczystego posiedzenia Rady Miejskiej m. Końskich, odbytego w dniu 29 kwietnia 1935 r. w sali Straży Pożarnej w Końskich.

Początek posiedzenia o godz. 20
Ustawowy komplet Rady Miejskiej 29
Obecnych na posiedzeniu 27
Zwykła większość 14

Obecni na posiedzeniu
1. Jaroszyński Stefan
2. Ziembiński Witold
3. Kołodziejczyk Jan
4. Kinderlerer Josek
5. Szymański Marian
6. Aleksandrowicz Berek
7. Cichecki Andrzej
8. Czerniachowskl Michał
9. Gerszenowicz Nusyn
10. Gezundhajt Abram
11. Hochberg Mojżesz
12. Kronenblum Rubin
13. Kosmal Władysław
14. Kac Szlama
15. Kaźmierczyk Jan
16. Kaca Kazimierz
17. Kon Daniel Hipolit
18. Lambert Józef
19. Mierzanowski Tadeusz
20. Muszyński Karol
21. Neufeld Nuchym
22. Proskurnicki Emil
23. Rozenfeld Izrael
24. Szczepanik Stanisław
25. Switakowski Henryk
26. Wodzinowski Stanisław
27. Wajntraub Ezryl

Usprawiedliwili swoją nieobecność:
1. Ławacz Antoni
2. Rajchman Jojna

Przewodniczy: Burmistrz Stefan Jaroszyński
Protokołuje Sekretarz Zarządu Miejskiego Bolesław Trela


W charakterze gości przybyli:

1. Stefan Mydlarz – Starosta
2. Mjr. Nawrockl Władysław – Komendant PKU
3. Mieczysław Grasińskl – Naczelnik Poczty
4. Władysław Siewniak – Naczelnik Urzędu Skarbowego
5. Antoni Bernatek – Zawiadowca Stacji Kolejowej w Końskich
6. Walery Pietrusiewicz – Naczelnik Sądu Grodzkiego
7. Jan Figel – Inspektor Szkolny
8. Józef Piekarski – Inspektor Samorządu Gminnego
9. Dobiesław Meduski – Prezes Związku Legionistów
10. Ludwik Depowski – Członek Koła Związku Inwalidów Wojennych
11. Wiktor Kuleta – Prezes Związku Podoficerów Rezerwy
12. Jadwiga Pietrusiewiczowa – V-ceprzewodnicząca Zw. Prac. Obyw. Kobiet
13. Tomasz Sobczyński – Prezes Związku Związków Zawodowych
14. Stanisław Olkuski – Przedstawiciel Kupiectwa Chrześcijańskiego
15. Bolesław Rejecki – Naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej
16. Stefan Mączyński – Starszy Cechu Stolarsko-Kołodziejskiego
17. Zygmunt Ławacz – Podstarszy Cechu Ślusarsko-Kowalskiego

18. Wiktor Chojniarz – Starszy Cechu Rzeźniczo-Masarskiego

19. Łukasz Wilczyński – Starszy Cechu Szewców
20. Wacław Witkowski – Podstarszy Cechu Piekarzy
21. Por. Eugeniusz Gittel- Komendant Powiat. ZS
22. Franciszek Lemisiewicz – Prezes Kolejowego PW
23. Bronisław Mikrut – Komendant Hufca Harcerskiego

Za stołem prezydialnym przy udekorowanym popiersiu
 Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego ustawiły 
się poczty sztandarowe następujących organizacji społecznych znajdujących się na terenie miasta Końskich:
1. Peowiaków
2. Związku Strzeleckiego
3. Hufca Gimnazjalnego
4. Związku Pracy Obyw. Kobiet
5. Inwalidów Wojennych
6. Harcerzy
7. Ochotniczej Straży Pożarnej
8. Związku Związków Zawodowych
9. Cechu Ślusarsko-Kowalskiego
10. Cechu Szewskiego
11. Cechu Piekarskiego
12. Cechu Rzeźniczo-Masarskiego
13. Cechu Stolarsko-Kołodziejskiego

Na galerii zajęła miejsce orkiestra fabryki S. Kronenbluma. Przy szczelnie zapełnionej sali przez publiczność przewodniczący otworzył posiedzenie, stwierdził dostateczną ilość radnych do powzięcia prawomocnych uchwał, po czym zakomunikował iż na porządku obrad dzisiejszego posiedzenia nadzwyczajnego jest tylko sprawa zdecydowania wniosku Zarządu Miejskiego o nadanie obywatelstwa honorowego miasta Końskie Pierwszemu Marszałkowi Polski Józefowi Piłsudskiemu.

Po jednogłośnym przyjęciu przez Radę Miejską powyższego oświadczenia przewodniczący wygłosił przemówienie następującej treści:

Zegar dziejowy wybija siedemnastą rocznicę istnienia odrodzonej Polski Niepodległej. Dla każdego obserwatora życia Polski na przestrzeni tych lat wiadomym się staje, że z każdym rokiem państwo tężeje, nabiera mocy, spoistości wewnętrznej i znaczenia zewnętrznego.

Pomimo szalejącej od kilku lat depresji gospodarczej świata, życie ekonomiczne Polski nie tylko nie zamiera, ale coraz w szybszym tempie ożywia się, pulsuje. Zamarłe do niedawna kominy fabryczne zaczynają Intensywnie dymić zagrzewając pracą coraz liczniejsze zastępy robotników.Zorganizowana przez Rząd Fundusz Pracy i nowo rozpisana pożyczka inwestycyjna mają na celu zatrudnienie rzeszy bezrobotnych. Życie polityczne narodu coraz wyraźniej konsoliduje się i kształtuje zgodnie z potrzebami polskiej racji stanu.

Poszczycić się już możemy bogatym kompleksem ustaw własnych, normujących życie i współżycie obywateli konkretyzujących ich prawa i obowiązki. Kompleks ten ukoronowany został ostatnio nowym obecnie już obowiązującym prawem konstytucyjnym.

Niemniej korzystnie kształtuje się sytuacja zewnętrzna państwa: ustabilizowano stosunki sąsiedzkie z Niemcami i Sowietami, zawarto wiele korzystnych dla przemysłu polskiego międzynarodowych umów handlowych, a głos polskiej dyplomacji w koncernie mocarstw słuchany jest z szacunkiem, uwagą i respektem. Wszystko składa się na to, że aczkolwiek do ogólnego dobrobytu jeszcze daleko, naród polski może z ufnością patrzeć w przyszłość.

Nikt już dzisiaj nie ośmieli się głosić, że Polska jest państwem sezonowym. A wszystko to dzieje się dlatego, że w skromnych murach pałacyku belwederskiego czuwa bez wytchnienia Wielki Strażnik bezpieczeństwa i całości Polski, Niezmordowany Rycerz i Wódz Mocarny, Mąż stanu Józef Piłsudski.

Jego genialnemu umysłowi, wielkim cnotom niezłomnego charakteru i wytrwałości; bezspornie Polska zawdzięcza osiągnięte zdobycze we wszystkich dziedzinach bytu. Belweder stał się najjaśniejszym punktem Polski odrodzonej , wyrocznią, symbolem. Od jego murów biją zbawcze promienie o napięciu zależnym od gatunku niebezpieczeństwa zagrażającego państwu, zawsze jednak o sile bezapelacyjnie usuwającej grozę i niszczącej zło.

Jasnym więc staje się dlaczego Józef Piłsudski tak zjednał sobie powszechne uznanie i miłość wszystkich bez różnicy obywateli kraju, a szacunek i podziw obcych. I stanu tego nic i nikt zmienić nie zdoła, a tym bardziej nie zmieni ta okoliczność, że jeszcze dzisiaj tu i ówdzie garstka ludzi przyziemnych o niepolskich dążeniach, a grających na niskich instynktach zdradza i manifestuje aczkolwiek coraz rzadziej swe niezrozumienie wielkości i potęgi czynu Piłsudskiego, bo rzeczywistość przejdzie i nad nimi do porządku dziennego.

W świetle tych prawd jakże dobitnie uwypukla się intencja dzisiejszego zebrania. Wszak zrozumieć to musi każdy, że jest nią li tylko pragnienie podyktowane sumieniem oddania hołdu bezprzykładnemu bohaterstwu i cnocie. Panowie! Uchwalając wniosek Zarządu Miejskiego istotnie oddacie hołd bohaterstwu i wielkiej cnocie, tak wyraziście ucieleśnionej w osobie Józefa Piłsudskiego i zadokumentujecie dla historii miłość i przywiązanie obywateli naszego miasta dla Jego Mocarnej Postaci.

Po przemówieniu Przewodniczącego, które wysłuchane zostało jak przez członków Rady Miejskiej, tak i wszystkich obecnych w wielkim skupieniu, Rada Miejska 21 głosom, przeciwko 6 (Kon Daniel Hipolit, Kosmal Władysław, Kac Szlama, Kaźmierczyk Jan, Switakowski Henryk, Szczepanik Stanisław) – powzięła następującą uchwałę Nr 31.

Rada Miejska miasta Końskie, zebrana w dniu dzisiejszym na specjalnym uroczystym posiedzeniu, pragnąc dać wyraz gorącego umiłowania, jakie żywi miejscowe społeczeństwo bez różnicy wyznania i narodowości dla Osoby Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego, wodza Narodu, za Jego olbrzymie wysiłki, poświęcenie i pracę dla Kraju w czasie niewoli, których owocem było odzyskanie niepodległości Polski, oraz za prowadzenie Wolnej już Polski szlakiem zwycięstwa militarnego i politycznego, zapewniającego Jej godne miejsce wśród mocarstw uchwala nadać Mu honorowe obywatelstwo miasta Końskie.

Jednocześnie Rada Miejska upoważnia swego Przewodniczącego Burmistrza Jaroszyńskiego Stefana do wyjednania przyjęcia przez Marszałka Józefa Piłsudskiego honorowego obywatelstwa naszego miasta i wręczenia Mu dyplomu wynikającego z tej uchwały:

Po stwierdzeniu przez Przewodniczącego faktu uchwalenia przez Radę Miejską honorowego obywatelstwa Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu orkiestra odegrała hymn narodowy.
Następnie Przewodniczący przychylając się do zgłoszonej prośby udzielił głosu niżej wymienionym, którzy przemawiali:
1. Ławacz Zygmunt w imieniu rzemieślników
2. Rejecki Bolesław w imieniu Straży Pożarnej
3. Mikrut Bronisław w imieniu Harcerstwa
4. Kuleta Wiktor w imieniu Związku Podoficerów Rezerwy
5. Inż. Turno Maciej w imieniu Rezerwistów
6. Meduski Dobiesław w imieniu Legionistów i Peowiaków
7. Szlifirska Maria w imieniu Związku Pracy Obyw. Kobiet
8. Kawa Władysław w imieniu BBWR miasto
9. Hochberg Mojżesz w imieniu Przemysłowców

Wszyscy mówcy składali Radzie Miejskiej wyrazy uznania za powzięcie tej uchwały, oświadczając, iż jak oni tak i organizacje przez nich reprezentowane całkowicie z nią solidaryzują się.

Listę mówców zamknął przemówieniem p. Starosta Powiatowy Mydlarz Stefan, oświadczając, iż Rada Miejska może być pewną, że Marszałek Józef Piłsudski przyjmie nadane Mu przed chwilą obywatelstwo honorowe miasta Końskie.

Czyniąc Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego honorowym obywatelem miasta Końskie, musimy; oświadcza Pan Starosta, przyjąć wobec Niego pewne zobowiązania, związać się ściśle z Jego Osobą i Jego ideologią: miłować Polskę, jak On Ją miłuje oddawać dla Niej wszystkie siły swoje,a w razie gdyby zaszła potrzeba i życie – pracować gorliwie na zajmowanych, odcinkach pracy, czy to w urzędzie, warsztacie rzemieślniczym, w handlu, przemyśle, czy na roli, mając przed oczyma największe dobro ogólne.

Wolną Niepodległą, Potężną i Szanowaną przez świat Polskę.
Trzykrotnym okrzykiem: Niech żyje Najjaśniejsza Rzeczpospolita i Jej Pierwszy Marszałek Józef Piłsudski – zakończono posiedzenie.

Na oryginale należyte podpisy
Za zgodność świadczy Burmistrz St. Jaroszyński.
Końskie, dn. 23.12.1936 r.