Edward Osóbka-Morawski honorowym obywatelem miasta Końskie 1945

Zaproszenie i karta wstępu na skromne [?] przyjęcie w lokalu Związków Zawodowych w
 Końskich przy ulicy Łaziennej 13, w dniu 16 stycznia 1946 r. o godz. 13, 
z okazji pobytu w Końskich Ob. Premiera Osóbki-Morawskiego… 
Dokument w zbiorach KW.

Leży przede mną ciekawy dokument sprzed 70 lat: Protokół posiedzenia Miejskiej Rady Narodowej w Końskich odbytego w dniu 21 listopada 1945 roku o godzinie 17 w lokalu Zarządu Miejskiego.
Zacytuję zatem jego wstępne zdania:
Ustawowy komplet Rady 16
Obecnych na posiedzeniu 12
Zwykła większość 6 przy głosie Przewodniczącego.
Obecni na posiedzeniu Radni:

 1. Borowiecki Władysław
 2. Cecki Antoni
 3. Swat Antoni
 4. Nowak Stanisław
 5. Szejna Julian
 6. Maj Feliks
 7. Szukalska Maria
 8. Stangierski Aleksander
 9. Miksa Rudolf
 10. Klusek Stanisław
 11. Śliwiński Marian
 12. Śmiechowski Marian

Nieobecni na posiedzeniu Radni:

 1. Kopeć Stefan – nieusprawiedliwiony
 2. Dr Postuła Stanisław – nieusprawiedliwiony
 3. Kołodziejczyk Jan – nieusprawiedliwiony
 4. Wroniszewski Stanisław – nieusprawiedliwiony

Obecni na posiedzeniu Członkowie Zarządu Miejskiego

 1. Szczepanik Stanisław – Burmistrz [był burmistrzem od 22.08.1945 do 28.10.1948]
 2. Borkowski Aleksander – Wiceburmistrz
 3. Śliwak Józef – Członek Zarządu

Nieobecni na posiedzeniu Członkowie Zarządu Miejskiego:

 1. Ks. dr Ręczajski Antoni – usprawiedliwiony
 2. Gąszcz Wincenty – usprawiedliwiony

W charakterze gości obecni z ramienia PPS Ob. Jasiński Marian i Ciszek Feliks.
Przewodniczy Ob. Stangierski Aleksander – Zastępca Przewodniczącego MRN.
Protokołuje Sycz Włodzimierz – Sekretarz Zarządu Miejskiego i Józef Olszewski – Rachmistrz Zarządu Miejskiego.
Dalej już zaprezentowany jest porządek obrad i opis przebiegu obrad i uchwały.

Edward Osóbka-Morawski 
honorowym obywatelem miasta Końskie

Referuje Przewodniczący stwierdzając, że:

 • Ob. Premier Edward Osóbka-Morawski pochodzi z terenu powiatu koneckiego, oraz, że na terenie miasta Końskich przez pewien okres czasu [sic] mieszkał, pracował i działał w interesie społecznym, że stąd otrzymał wychowanie ideowe, przez które kroczy do innej silniejszej Polski, że dla miasta uczynił już bardzo dużo dobra, przeto słusznym jest dla skromnego uczczenia Jego zasług dla miasta i powiatu koneckiego, którymi się szczególnie interesuje – nadanie Mu Honorowego Obywatelstwa miasta Końskie.
  Uznając powyższe za słuszne i uzasadnione Miejska Rada Narodowa w Końskich, jednogłośnie, powstając z miejsca powzięła uchwałę treści następującej:
  Miejska Rada Narodowa w Końskich w uznaniu zasług Ob. Edwarda Osóbki-Morawskiego, pierwszego premiera Wskrzeszonej wtórnie Demokratycznej, Niepodległej Rzeczypospolitej Polskiej – uchwala uroczyście nadać Mu dla upamiętnienia pracy jego na tutejszym terenie i pochodzenia z tego terenu – Obywatelstwo Honorowe miasta Końskich.
  Jednocześnie Miejska Rada Narodowa upoważnia Zarząd Miejski w osobie Burmistrza miasta Ob. Szczepanika Stanisława do zakomunikowania i zaproszenia Ob. premiera do miasta Końskich na uroczyste, specjalne w tym celu poświęcone posiedzenie Miejskiej Rady Narodowej.

Wsparcie dla Gimnazjum Mechanicznego

 • … Na skutek podania Gimnazjum Mechanicznego w Końskich wstawić do preliminarza budżetowego kwotę 30.000,- (trzydzieści tysięcy) złotych tytułem subsydium.

Wybór Komisji do zmiany nazw 
niektórych ulic w mieście

Uchwała treści następującej:

 • Miejska Rada Narodowa w Końskich postanawia powołać Komisję w celu przedłożenia plenum Miejskiej Rady Narodowej konkretnych wniosków w sprawie zmiany nazw niektórych ulic w mieście zgodnie z intencją i życzeniami mieszkańców miasta oraz ugrupowań politycznych i społecznych w mieście w składzie następującym: Ob. Stangierski Aleksander, Ks. dr. Ręczajski Antoni, Kołodziejczyk Jan, poruczając tejże Komisji przedłożenie konkretnych wniosków na jedno z najbliższych posiedzeń Miejskiej Rady Narodowej.

Świnie i kozy na ulicach miasta Końskie

Ten temat zajmuje bez mała cała stronę protokółu – widać był ważny. zacytuję go zatem w całości:

 • Przewodniczący komunikuje, że skutkiem niedbalstwa mieszkańców miasta tak hodowane przez nich świnie, jak i kozy są wypuszczane z zagród gospodarskich i puszczane do miasta bez opieki wyrządzają miastu szkody materialne przez uszkadzanie trawników, drzew, krzewów itp. i aby to ukrócić i zapobiec na przyszłość niszczenia mienia miejskiego prosi Miejską Radę Narodową o powzięcie uchwały karania niedbałych mieszkańców miasta za samowolne wypuszczanie zwierząt domowych na wypas do miasta. po zapoznaniu si e ze sprawą, uznając słuszność wniosku Przewodniczącego, jako idącego po linii interesów społeczeństwa Miejska Rada Narodowa powzięła uchwałę jednogłośnie treści następującej:Miejska Rada Narodowa upoważnia Zarząd Miejski zajmowania z ulic miasta zwierząt gospodarskich, wypuszczonych bez opieki na ulice miasta, a wyrządzających szkody mieniu miejskiemu w następujących kwotach:– zajętą z ulic miasta, a wypuszczoną bez opieki świnię lub kozę pierwszy raz pobrać opłatę tytułem doraźnej kary, a zwrot poniesionych szkód 100 zł– jak wyżej drugi raz 200 zł– trzeci raz 300 zł– każdy kolejny raz 500 zł.– a wpływy z tego tytułu przeznaczyć na utrzymanie skwerów i ulic w mieście.

Dary UNRA

Miejska Rada Narodowa upoważnia Prezydium Miejskiej Rady Narodowej, oraz przedstawiciela Zarządu Miejskiego do opiniowania podań osób ubiegających się o przyznanie im darów UNRA…

Tu dokument kończy się podpisami, kończę też i ja oprowadzać Państwa po meandrach zapisów wyciągając na „światło” co ciekawsze. Reprodukcja poszczególnych kart całego dokumentu jest dostępna poniżej.
W moich zbiorach jest „dobrze” reprezentowany rok 1945 zarówno posiedzeń Rady Miasta jak i Powiatowej Rady Narodowej. Przybliżę zatem w kolejnych artykułach Czytelnikom strony, co nurtowało mieszkańców i władze w tym okresie. By zaciekawić wspomnę o kilku tematach: ważna rola w życiu mieszkańców miasta zegara na wieży kościelnej, dalsze losy „granatowych” policjantów, dalsze losy „okupacyjnego” burmistrza Knopińskiego…

KW

Protokół posiedzenia Miejskiej Rady Narodowej w Końskich odbytego w dniu 21 listopada 1945… Dokument w zbiorach KW.